Επιλογή Σελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 127/2020, ημερομηνίας 28/04/2020, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0.

Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει δημοσιευτεί στις 15/05/2020 και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Η Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0  των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2013 και οι τροποποιήσεις αυτού).

Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και οι δύο εκδόσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Λευκωσία, 15 Μαΐου  2020