Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι, θα αποστείλει αναθεωρημένες Αρχικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης μηνός Ιανουαρίου 2024 στους Παραγωγούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν οδηγιών της ΡΑΕΚ, ο υπολογισμός της Χρέωσης Μη-Συμμόρφωσης NCRES, που επιβάλλεται στους Παραγωγούς ΑΠΕ, θα γίνει βάσει της Έκδοσης 1.11 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης, η οποία ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή των Γνωστοποιήσεων των Διμερών Συμβολαίων από τους Παραγωγούς ΑΠΕ.

Υπολογισμός της Χρέωσης Μη-Συμμόρφωσης NCRES, που επιβάλλεται στους Παραγωγούς ΑΠΕ, βάσει της Έκδοσης 1.12 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης θα γίνει από την εκκαθάριση του μηνός Μαρτίου 2024.