Επιλογή Σελίδας

Η Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Η νέα, τροποιητική Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ισχύει μαζί με την Έκδοση 3.0.1 και τίθεται σε ισχύ από την 26η Οκτωβρίου 2012. Η Έκδοση 3.0.2 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2012 καθώς επίσης και στον ημερήσιο τύπο.