Επιλογή Σελίδας

Η Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Η νέα Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 1ης Ιουλίου 2011 καθώς επίσης και στον ημερήσιο τύπο.