Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης  Αρ.1/2018 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 ώρα 14:00.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Σχετικά Κείμενα