Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με βάση νέα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του έχει προβεί σε αναθεωρημένο υπολογισμό του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Απόφασης, έχει δημοσιοποιήσει στις 14 Ιουνίου 2022 το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για την περίοδο 1.1.2021- 31.12.2021.

Η σύσταση των δύο μειγμάτων και σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται εδώ.

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2022
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου