Επιλογή Σελίδας

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών

Η Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με το Άρθρο 5, του Παραρτήματος (Annex I), της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ενέργειας και του Άρθρου 131 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν130(Ι)/2021). Οι πρόνοιες αυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα του Καταναλωτή να γνωρίζει το μείγμα καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.

Μέσω της αποκάλυψης ενεργειακού μείγματος, προκύπτει η διαφοροποίηση των Προμηθευτών, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους Καταναλωτές να επιλέξουν τον Προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα για τη χώρα, στους λογαριασμούς και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους πελάτες τους. Δημοσιοποιούν επίσης, τουλάχιστον αναφορά σε πηγές με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσαν στους πελάτες τους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την Απόφαση 1279/2015, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, ενέκρινε Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή καθώς και Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών, και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με την απόφαση τόσο το Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου, όσο και το Ενεργειακό Μείγμα κάθε Προμηθευτή υπολογίζεται από τον ΔΣΜΚ, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές. Οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα προσφυγής στην ΡΑΕΚ αν διαφωνούν με τα αποτελέσματα του υπολογισμού. Σημειώνεται επίσης ότι η Απόφαση 1279/2015 καθορίζει επακριβώς τη μεθοδολογία υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις εκδώσεις και ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ, η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Μείγματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμηθευτών, και το Τεχνικό Εγχειρίδιο φαίνονται εδώ:

 1. Απόφαση ΡΑΕΚ
 2. Τεχνικό Εγχειρίδιο Διαδικασίας
 3. Μεθοδολογία Υπολογισμού

Τρόπος Παρουσίασης Ενεργειακού Μείγματος
Η Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 καθορίζει ότι κάθε Προμηθευτής ηλεκτρισμού υποχρεούται να δημοσιεύει στους λογαριασμούς που στέλλει στους πελάτες του, αλλά και σε άλλο πληροφοριακό υλικό που διαθέτει, το Ενεργειακό Μείγμα του ιδίου καθώς και το Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου για το προηγούμενο έτος. Έτσι τα στοιχεία για το έτος Χ, δημοσιεύονται κατά την περίοδο 1.7.Χ+1 – 30.6.Χ+2. Σε περιπτώσεις Προμηθευτών που διαθέτουν σε Καταναλωτές προϊόντα διαφοροποιημένα ως προς την ενεργειακή τους σύσταση, τότε αυτοί υποχρεούνται όπως παρουσιάζουν στους συγκεκριμένους Καταναλωτές και την ενεργειακή σύσταση του προϊόντος. Η παρουσίαση της σύστασης του προϊόντος γίνεται ξεχωριστά και ακολουθεί την αποκάλυψη του τελικού μείγματος Προμηθευτή. Σχετικά αριθμητικά παραδείγματα υπάρχουν στις σελίδες 26–28 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή εδώ.

Ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης της Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή και Ενεργειακού Προϊόντος Προμηθευτή και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ηλεκτροπαραγωγής δίνεται πιο κάτω:

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή Χ για το 202Χ

Είδος Καυσίμου Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή Χ 202Χ Ενεργειακό Μείγμα Κύπρου 202Χ
Συμβατικά Καύσιμα 90,2% 85,2%
ΑΠΕ 9,8% 14,8%
Άλλες πηγές 0.0% 0.0%

Οι εκπομπές θερμοκρασιακών αερίων (CO2) του Προμηθευτή Χ για το έτος 202Χ είναι 780,2 gCO2/kWh πωληθείσας μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ΠρομηθευτήςX.com.cy.

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προϊόντος Α του Προμηθευτή Χ για το 202Χ

Είδος Καυσίμου Ενεργειακό Μείγμα Προϊόντος Α 202Χ
Συμβατικά Καύσιμα 10,0%
ΑΠΕ 90,0%
Άλλες πηγές 0.0%

Νέοι Προμηθευτές
Προμηθευτές μετά την έναρξη δραστηριοποίησης τους, οφείλουν να δημοσιεύουν στους λογαριασμούς τους τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου, όπως αυτό δημοσιεύθηκε από τον ΔΣΜΚ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση 1279/2015.

Έτσι, Προμηθευτής που άρχισε να δραστηριοποιείται, π.χ., τον Μάρτη 2023, οφείλει να παρουσιάζει τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου για το 2021, για την περίοδο 1/3/2023 – 30/6/2023 και τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου για 2022, για την περίοδο 1/7/2023 – 30/6/2024. Κατά τις περιόδους αυτές, το Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή θα πρέπει να είναι κενό, με την επεξήγηση ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείτο ως Προμηθευτής ηλεκτρισμού κατά το 2021/2022. Στοιχεία του Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή θα δημοσιευτούν για πρώτη φορά για το 2023 και θα πρέπει να δημοσιεύονται στους λογαριασμούς του την περίοδο 1/7/2024 – 30/6/2025.

Ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης της Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος του πιο πάνω Προμηθευτή για το 2021/2022 δίνεται πιο κάτω:

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή Χ για το έτος 2021/2022

Είδος Καυσίμου Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή Χ 2021/2022 * Ενεργειακό Μείγμα Κύπρου 2021/2022
Συμβατικά Καύσιμα 85,2%/84,4%
ΑΠΕ 14,8%/15,6%
Άλλες πηγές 0,0%/0,0%

*Ο Προμηθευτής Χ δεν δραστηριοποιείτο ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2021/2022, για αυτό το Ενεργειακό του Μείγμα για το 2021/2022 δεν υφίσταται.

(Περίοδοι δημοσίευσης: 1/5/23 – 30/6/23 για στοιχεία του 2021 και 1/7/23 – 30/6/24 για στοιχεία του 2022)

Αποστολή δείγματος τιμολογίου στο ΔΣΜΚ
Νέοι Προμηθευτές θα πρέπει να αποστέλλουν στον ΔΣΜΚ ([email protected]) δείγμα λογαριασμού που θα εκδίδουν προς Καταναλωτές στο οποίο να φαίνεται ο τρόπος που προτίθενται να δημοσιεύουν τα πιο πάνω στοιχεία. Το δείγμα λογαριασμού θα πρέπει να τύχει της έγκριση του ΔΣΜΚ πριν την έκδοση των πρώτων τιμολογίων του Προμηθευτή προς Καταναλωτές.

Αποτελέσματα Αποκάλυψης

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 13 Ιουνίου 2023 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2022
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 03 Ιουνίου 2022 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2021
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 04 Ιουνίου 2021 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2020
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 29 Μαΐου 2020 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2019
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 06 Ιουνίου 2019 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2018
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2018 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2017
 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2017 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2016
 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2016 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2015