Επιλογή Σελίδας

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος

Η Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με το Άρθρο 3, παράγραφος 9, της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας και του Άρθρου 91, παράγραφος δ, των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2012, Ν122(Ι)/2003.  Οι πρόνοιες αυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει το μείγμα καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.

Μέσω της αποκάλυψης ενεργειακού μείγματος, προκύπτει η διαφοροποίηση των Προμηθευτών, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν τον Προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες.  Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα για τη χώρα, στους λογαριασμούς και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους πελάτες τους.  Δημοσιοποιούν επίσης, τουλάχιστον αναφορά σε πηγές με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσαν στους πελάτες τους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με απόφασή της, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, ενέκρινε Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή καθώς και Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με την διαδικασία, αποκλειστικά αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης του ηλεκτρισμού είναι οι Εγγυήσεις Προέλευσης. Η διαδικασία αποκάλυψης γίνεται υπό την εποπτεία της ΡΑΕΚ, στην οποία οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα να αποταθούν σε περίπτωση διαφωνιών με τον ΔΣΜΚ, ως προς τον υπολογισμό του ενεργειακού τους μείγματος.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ, η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Μείγματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμηθευτών και το Τεχνικό Εγχειρίδιο επισυνάπτονται.

Αποτελέσματα Αποκάλυψης

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 03 Ιουνίου 2022 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2021
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 04 Ιουνίου 2021 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2020
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 29 Μαΐου 2020 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2019
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 06 Ιουνίου 2019 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2018
  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2018 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2017
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2017 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2016
  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 30 Μαΐου 2016 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2015

Απόφαση ΡΑΕΚ, Μεθοδολογία Υπολογισμού