Επιλογή Σελίδας

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 01/2024)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 11/05/2024 και 12/05/2024.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998, Ν.6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων υποψηφίων είναι διαθέσιμος εδώ.