Επιλογή Σελίδας

Σε σχέση με την πιο πάνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με τη λειτουργία και αξιοπιστία του δακτυλίου υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης της αστικής περιοχής Λευκωσίας, ο ΔΣΜΚ αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο ΔΣΜΚ εντόπισε συσσωρευμένα προβλήματα που προϋπήρχαν στον δακτύλιο υπογείων καλωδίων της αστικής περιοχής Λευκωσίας. Μετά από αναλύσεις και μελέτες αναδείχθηκε η σοβαρότητα των συνεπειών σε ενδεχομένη βλάβη και καθηκόντως ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ τον Μάιο 2021.
Παράλληλα, προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για την αύξηση της αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς της αστικής περιοχής Λευκωσίας. Επίσης, ακολούθησε από τον ΔΣΜΚ επανασχεδιασμός του Συστήματος Μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, αναθεωρώντας κατάλληλα το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ).

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων εξαρτάται από την έγκαιρη υλοποίηση των έργων του ΔΠΑΣΜ από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΑΗΚ). Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί το θέμα των καθυστερήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων στο ισχύον ΔΠΑΣΜ, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.