Επιλογή Σελίδας

O Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΚΕΕ). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Εισαγωγική Ομιλία/Καλωσόρισμα από τον Διευθυντή ΔΣΜΚ, Δρα Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη με σύντομη αναφορά στη σημασία και την αναγκαιότητα του έργου και αναφέρθηκε στους λόγους και τις συνθήκες που είχαν καταστήσει αναγκαία την αναβάθμιση του προηγούμενου πεπαλαιωμένου συστήματος. Αυτό είχε διαφανεί πριν ακόμα την καταστροφή του Η/Σ Βασιλικού στις 11 Ιουλίου 2011. Αναφέρθηκε ότι το σύστημα αυτό είχε καθοριστικό ρόλο στο να αποφευχθεί η ολική σβέση της Κύπρου λόγω της απώλειας του Η/Σ βασιλικού. Μέσω αυτού του συστήματος εκτελείται εποπτεία, παρακολούθηση και διενεργείται έλεγχος και χειρισμός του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας. Πρόκειται για ένα απόλυτα αναγκαίο σύστημα, πολύ μεγάλης και ουσιαστικής σημασίας για την Κύπρο, το οποίο δύναται να διενεργεί μεγάλο αριθμό τηλεχειρισμών σε διακόπτες, χωρίς την ανάγκη μετάβασης προσωπικού σε Υποσταθμούς, ανά το Παγκύπριο. Λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξης και διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που άρχισε με τη λειτουργία του πρώτου μεγάλου Αιολικού Πάρκου το καλοκαίρι του 2010, διαφάνηκε η αδυναμία του προηγούμενου συστήματος να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο Δρ Χριστοδουλίδης, μετά την καταστροφή του Η/Σ Βασιλικού στις 11 Ιουλίου 2011 και λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε, ήταν δύσκολο να εξευρεθεί το ποσό των 1.3 εκ. Ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος. Σημείωσε ότι το κόστος για την αγορά ενός νέου εξολοκλήρου συστήματος θα ανερχόταν στα 3-4 εκ. Ευρώ. Ως εκ τούτου και καθώς η ανάγκη για αναβάθμιση είχε πλέον καταστεί επιτακτική, ακολουθήθηκε εντατική διαδικασία για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποβολή πρότασης το 2012 στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, που έγινε δεκτή στις 6 Αυγούστου 2013 για συγχρηματοδότηση ποσού 1,35 εκ. ευρώ με ποσοστό 85%.

Το έργο περιέλαβε τις ακόλουθες τρεις κύριες νομικές δεσμεύσεις και αντίστοιχες Δημόσιες Συμβάσεις:

  1. Αναβάθμιση του κεντρικού λογισμικού του συστήματος στην τελευταία έκδοση από την προμηθεύτρια εταιρεία του υφιστάμενου συστήματος
  2. Αγορά αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής
  3. Αντικατάσταση της ψηφιακής γιγαντοοθόνης στο Εθνικό Κέντρο Έλεγχου Ενέργειας

Ο Δρ Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το έργο είχε καταταγεί στην κατηγορία “Υποδομές Ψηλής Τεχνολογίας” κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και υπάγεται στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» με Ειδικό Στόχο τη «Διάχυση της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» στην Κατηγορία Έργων «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας προς τους πολίτες σε Σχέση με τη διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», με τον οποίο στόχο, συνάδει όπως είπε 100% καθότι το όφελος που προκύπτει από ένα τέτοιο σύστημα προς τον Κύπριο καταναλωτή, είναι μεγάλο και καθημερινό ως προς τα πιο κάτω:

Το αναβαθμισμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης της διακοπής παροχής στους καταναλωτές καθώς διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που προειδοποιούν έγκαιρα το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας για επερχόμενους κινδύνους διακοπής της παροχής και δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο για αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για αποφυγή της διακοπής

  • Διασφαλίζεται η ασφαλής , αξιόπιστη αλλά και η οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού μας συστήματος προς όφελος των καταναλωτών.
  • Γίνεται αποδοτικότερη η διαχείριση των διαφόρων βλαβών σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, στο ηλεκτρικό δίκτυο που συνεπάγονται απρόβλεπτη διακοπή της παροχής σε καταναλωτές και ως αποτέλεσμα η αποκατάσταση στην παροχή διενεργείται γρηγορότερα.
  • Μεγιστοποιείται η διείσδυση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλλοντας στην κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης με πιο οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές λογισμικού της τελευταίας τεχνολογίας για αυτόματο έλεγχο των διαφόρων Μονάδων Παραγωγής με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δρ Χριστοδουλίδης συνεχίζοντας εξήρε τον επαγγελματισμό του προσωπικού του ΔΣΜΚ που εργάστηκε για την υλοποίηση του Έργου χωρίς καμία βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους όπως είναι η συνήθης πρακτική για τέτοια πολύπλοκα και πολυσύνθετα έργα. Χαιρέτισε επίσης την άριστη συνεργασία ΔΣΜΚ – ΑΗΚ, η οποία παρείχε όλες τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και τα δίκτυα πληροφορικής.

Κλείνοντας, ο Δρ Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε όλους στους συντελεστές του Έργου:

  • τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης
  • το Γενικό Λογιστηρίο του Κράτους
  • το προσωπικό του ΔΣΜΚ και της ΑΗΚ και ειδικά την Ομάδα του Έργου του ΔΣΜΚ
  • τους προμηθευτές του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος (τις εταιρίες ΑΒΒ ,TELMACO και NewCytech)

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με Χαιρετισμό του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Γιώργου Λακκοτρύπη τον οποίο απεύθυνε εκ μέρους του Υπουργού, ο κύριος Κωνσταντίνος Ξήχειλος, Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Ο χαιρετισμός ξεκίνησε με τα συγχαρητήρια του Υπουργού προς τον ΔΣΜΚ για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και την επισήμανση της συμβολής της αναβάθμισης του Συστήματος και του ΔΣΜΚ στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού προς τον ανταγωνισμό, διευρύνοντας τον αριθμό των νέων παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υποστήριξη της Κυβέρνησης προς τον Διαχειριστή και Λειτουργό της Αγοράς που όπως είπε, υποδηλώνεται και από την Έγκριση του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το 2016, μέσω του οποίου αυξάνονται οι θέσεις εργασίας στον ΔΣΜΚ, δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ενώ υπάρχει και διαθέσιμο κονδύλι για την προμήθεια και παραμετροποίηση του συστήματος αγοράς ηλεκτρισμού. Πρόσθετα ανέφερε την παροχή τεχνικής βοήθειας από το Υπουργείο ΕΕΒκΤ προς τον Διαχειριστή, μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Αλλαγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια επισημάνθηκε πως στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και πως προσδοκάται η περαιτέρω επέκταση των τεχνολογιών Τηλελέγχου και διαχείρισης στο δίκτυο διανομής καθώς και η σταδιακή μετατροπή του παθητικού ηλεκτρικού συστήματος σε ευφυές, ως μέρος της συνολικής λύσης για αύξηση του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.

Ο χαιρετισμός ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες τόσο προς τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, όσο και προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, για την έμπρακτη βοήθειά τους προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και έκλεισε τονίζοντας ξανά τη σημασία που προσδίδει η Πολιτεία, στην ικανότητά να προσαρμοζόμαστε στις επικείμενες αλλαγές στον τομέα της ενέργειας, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και της αυξημένης κινητοποίησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη παρουσίαση του Έργου και του Αναβαθμισμένου Συστήματος από τον κ. Σταύρο Σταυρινό, Βοηθό Διευθυντή στον ΔΣΜΚ (Λειτουργία Συστήματος), υπεύθυνο του Έργου. Κατά την παρουσίαση επιδείχθηκαν μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες του νέου συστήματος και οι διάφορες εξελιγμένες εφαρμογές που διαθέτει.