Επιλογή Σελίδας

Συνομολόγηση Συμφωνίας του ΔΣΜΚ με το ΧΑΚ για την παροχή υπηρεσιών Οίκου Εκκαθάρισης και Φορέα Κάλυψης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέγραψαν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου σύμβαση για την παροχή εκ μέρους του ΧΑΚ των υπηρεσιών Οίκου Εκκαθάρισης και Φορέα Κάλυψης με την έναρξη της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, η οποία προγραμματίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Ως Οίκος Εκκαθάρισης, το ΧΑΚ θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των χρηματοοικονομικών ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των πληρωμών / εισπράξεων των Συμμετεχόντων, που απορρέουν από τη συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως Φορέας Κάλυψης, το ΧΑΚ θα αναλάβει τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που προκύπτει λόγω αποτυχίας ενός Συμμετέχοντα να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (εκτός από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Προθεσμιακή Αγορά).

Το ΧΑΚ διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, διαδικασιών εκκαθάρισης και χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών. Περαιτέρω, η ικανότητα του ΧΑΚ να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες ενισχύεται από τη συνεργασία και τις κοινές υποδομές που διατηρεί με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ελλάδας. Οι δύο αυτοί οργανισμοί θα είναι οι συνεργάτες του ΧΑΚ για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον ΔΣΜΚ.

Επίσης, οι χρηματικοί διακανονισμοί καθώς και η διαχείριση των καλύψεων εγγύησης θα διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος TARGET 2 εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, εξοικονόμηση χρόνου και προηγμένους μηχανισμούς. Το TARGET 2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η κύρια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επεξεργασία πληρωμών μεγάλων ποσών και χρησιμοποιείται τόσο από κεντρικές τράπεζες όσο και από εμπορικές τράπεζες για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο. Εξασφαλίζει την ασφαλή και αποτελεσματική ροή των συναλλαγών. Επιπλέον κάθε Συμμετέχοντας στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού θα δύναται να επιλέξει την τράπεζα διακανονισμού, με την οποία θα συνεργαστεί. Τα ταμειακά διαθέσιμα θα είναι κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η ανάληψη από το ΧΑΚ και των δύο αυτών ρόλων θα διευκολύνει την ομαλή και έγκαιρη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

21 Οκτωβρίου 2021