Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2024 δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 90/2024: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 2.0. Όλες οι αλλαγές στην Έκδοση 2.0 των ΚΜΡ έχουν ισχύ από 1η Απριλίου 2024, εκτός από αυτές που αφορούν ή συνδέονται με την ένταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2024.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των Συμβαλλόμενων Μερών στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού επηρεάζεται από την 1η Απριλίου, κυρίως από τις αλλαγές στον κύκλο αναφορών των δεδομένων μέτρησης και τη διαδικασία ενστάσεων, καθώς και από την τροποποίηση του χρονισμού αποστολής της Αρχικής/Τελικής Κατάστασης Εκκαθάρισης και την Εξόφληση των Τιμολογίων.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις επί των δεδομένων μέτρησης υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Διαχειριστή Συστήματος (Διανομής ή Μεταφοράς) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των δεδομένων στους Συμμετέχοντες και πριν από την έκδοση της Αρχικής Κατάστασης Εκκαθάρισης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τον Αρμόδιο Διαχειριστή και την κοινοποίηση των τελικών Πιστοποιημένων Δεδομένων Μέτρησης εκκαθάρισης, τα μετρητικά δεδομένα είναι Πιστοποιημένα και δεν υπόκεινται σε Ένσταση από τους Συμμετέχοντες προς τον ΔΣΜΚ.

Ενστάσεις επί των Πιστοποιημένων Δεδομένων Μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την Εκκαθάριση υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ μόνο εάν αυτά διαφέρουν από τα Πιστοποιημένα Δεδομένα Μέτρησης που είχε κοινοποιήσει ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Συστήματος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το δημοσιευμένο Ημερολόγιο Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης έχει τροποποιηθεί λόγω της διαφοροποίησης των χρονισμών για την αποστολή της Αρχικής και Τελικής Κατάστασης Εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται στους ΚΜΡ Κεφ. Ι Παρ. 7.1 στην έκδοση 2.0.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η έκδοση 2.0 των ΚΜΡ αυξάνει τον χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων. Σύμφωνα με την τροποποίηση, η εξόφληση Τιμολογίου από Συμμετέχοντα, δηλαδή η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό αγοράς που τηρεί ο ΔΣΜΚ, πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι τις 14:00 της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την έκδοση του Τιμολογίου, αντί σε μία εργάσιμη ημέρα όπως ίσχυε στην προηγούμενη έκδοση των ΚΜΡ. Με την παρούσα τροποποίηση η εξόφληση των τιμολογίων εντός της προθεσμίας είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα ο ΔΣΜΚ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα εφαρμόζει αυστηρά τις πρόνοιες του Κεφαλαίου ΙΒ, Παράγραφος 7.

Η εξόφληση αυτοτιμολογίου προς τον Συμμετέχοντα θα γίνεται από τον ΔΣΜΚ μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του αυτοτιμολογίου, αντί να πραγματοποιείται σε τρεις εργάσιμες ημέρες όπως ίσχυε στην προηγούμενη έκδοση των ΚΜΡ.