Επιλογή Σελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 315/2019, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε τις προτεινόμενες από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0 οι οποίες, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2013 και οι τροποποιήσεις αυτού), θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού, η Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ χωρίς ωστόσο να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2019