Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2021) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο Τροποποιητικής Έκδοσης 2.0.3). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 13 Αυγούστου 2021 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.tsoc.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σχετικά Κείμενα


Έντυπο Υποβολής Σχολίων