Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2018) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων, και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σχετικά Κείμενα

Έντυπο Υποβολής Σχολίων