Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2020) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0  των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις  18 Μαΐου 2020 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020, ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.tsoc.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σχετικά Κείμενα


Έντυπο Υποβολής Σχολίων