Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ αναθεώρησε την Οδηγία στην οποία περιγράφεται η Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η ανάγκη υποβολής της αίτησης ένταξης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την προτιθέμενη ημερομηνία ένταξης. Την αναθεωρημένη Οδηγία ΔΑ/1/2021 μπορείτε να βρείτε εδώ.