Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, ανεξάρτητα της δηλωθείσας από τους Αιτητές προτεινόμενης ημερομηνίας ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, η τελική ημερομηνία ένταξης θα καθορίζεται από τον ΔΣΜΚ σύμφωνα με τον όγκο διαχείρισης της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Επίσης διευκρινίζεται ότι, ελλιπείς αιτήσεις δεν κατοχυρώνουν προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται πλήρης η αίτηση και καταβληθεί το τέλος αίτησης και μόνο τότε η αίτηση μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο εξέτασης. Σύντομα θα αναθεωρηθεί κατάλληλα και η Οδηγία ΔΑ/1/2022, Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού.