Επιλογή Σελίδας

Ο Κύριος Σταύρος Σταυρινός διορίστηκε ως Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για περίοδο 6 ετών, με ισχύ από 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο διορισμός έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 58(2)(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018.