Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 29/12/2023, ο ΔΣΜΚ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, προϋπόθεση για ένταξη των Παραγωγών ΑΠΕ και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΣΕ) ΑΠΕ στην ΑΑΗ αποτελεί η επιτυχής διεξαγωγή Δοκιμών βάσει του Κεφαλαίου Τ11 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ). Μέσω των δοκιμών αυτών θα επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΚΜΔ που αφορούν την ικανότητα για ανάγνωση και εκτέλεση των Εντολών που εκδίδονται από το MMS για περιορισμό/έλεγχο της παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ.

Επισημαίνεται σχετικά ότι, οι υποδομές και ο εξοπλισμός που εγκαθιστούν οι Παραγωγοί ΑΠΕ και οι ΦΣΕ ΑΠΕ προς συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες πρόνοιες των ΚΜΔ πρέπει επιπρόσθετα να ικανοποιούν τις σχετικές Τεχνικές Απαιτήσεις του του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής που επισυνάπτονται πιο κάτω. Σχετική είναι η πληροφόρηση που είχε παρουσιαστεί στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Ενόψει των πιο πάνω, καλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή για την εκτέλεση των εν λόγω Δοκιμών μέχρι την Τρίτη 31/1/2023, μέσω σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected].

Ακολούθως ο ΔΣΜΚ θα προγραμματίσει τη διεξαγωγή των δοκιμών.

Ο ΔΣΜΚ παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Τεχνικές Απαιτήσεις ΔΣΔ