Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ΑΑΗ και του λογισμικού διαχείρισής της (MMS) ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2022.

Η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος διήρκησε 8 εβδομάδες (17/10/2022-11/12/2022) και περιέλαβε ενημέρωση και εκπαίδευση των Συμμετεχόντων. Σε αυτή δραστηριοποιήθηκαν 6 Προμηθευτές, 1 Παραγωγός, 8 Παραγωγοί ΑΠΕ και 4 Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης.

Ο ΔΣΜΚ, καθ’ όλη την διάρκεια της δεύτερης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας, υπέβαλε εβδομαδιαίες ενημερωτικές εκθέσεις στη ΡΑΕΚ ενημερώνοντας σχετικά για όλα τα ευρήματα. Η ΡΑΕΚ με ανακοίνωσή της στις 23/12/2022, κάλεσε τον ΔΣΜΚ όπως εκδώσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τον προγραμματισμό επιμέρους ελέγχων και δοκιμών.

Ο ΔΣΜΚ, στη βάση των ευρημάτων των δοκιμών και των εισηγήσεων που έλαβε από τους συμμετέχοντες, προβαίνει σε εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας για σκοπούς, μεταξύ άλλων της επιδιόρθωσης αριθμού σφαλμάτων που εντοπίστηκαν καθώς και ενεργοποίησης πρόσθετων εργαλείων και βοηθητικών λειτουργιών.

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες όσον αφορά στη διεξαγωγή επιμέρους ελέγχων και δοκιμών, ως ακολούθως:

  1. Το δοκιμαστικό σύστημα του MMS (DEMO) παραμένει διαθέσιμο για δοκιμές των συστημάτων των συμμετεχόντων. Το σχετικό εγχειρίδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στο περιβάλλον αυτό μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η σχετική διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα για νέους συμμετέχοντες είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (βλ. ανακοίνωση 5/8/2022 με τίτλο: «Έναρξη περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ (..)»).
  2. Για μονάδες παραγωγής συνδεδεμένες στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς, ο ΔΣΜΚ προβαίνει ήδη σε διευθετήσεις δοκιμών σχετικά με την επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητάς τους να εκτελούν Εντολές Κατανομής που θα εκδίδονται από το MMS.
  3. Για όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής, ο ΔΣΜΚ σε συνεργασία με το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), προγραμματίζει τη διεξαγωγή δοκιμών επιβεβαίωσης της τεχνικής ικανότητάς τους να εκτελούν Εντολές Κατανομής που θα εκδίδονται από το MMS. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα κληθούν για συμμετοχή στις δοκιμές, και θα λάβουν όλες τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.