Επιλογή Σελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ.386/2021, ημερομηνίας 30/12/2021, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της από τη ΡΑΕΚ σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, η Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Λευκωσία, 03 Ιανουαρίου, 2021