Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, στις 28 Απριλίου 2023, μετά από γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, αποφάσισε τον τερματισμό της συμμετοχής τριών (3) Συμμετεχόντων στο συμβατικό πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού, λόγω μη υποβολής της απαιτούμενης Κάλυψης Εγγύησης στον ΔΣΜΚ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αυτό αποτελεί Παράβαση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 6.1.1(9), του κεφαλαίου Α, των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 6.2, του κεφαλαίου Α, των ΚΜΡ, ο ΔΣΜΚ μπορεί (σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τη χρονική στιγμή που το θεωρεί κατάλληλο και θεωρώντας όλες τις λεπτομέρειες της Παράβασης), μετά από τη διαπίστωση μιας Παράβασης, και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει να υφίσταται η Παράβαση, μετά από γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1) να ειδοποιήσει τον Παραβάτη σχετικά με τις συνέπειες (“Ειδοποίηση Τερματισμού Συμμετοχής”) οι οποίες αφορούν τη διακοπή της δέσμευσης του Συμβαλλόμενου Μέρους από τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με ημερομηνία εφαρμογής (η οποία μπορεί να είναι η ημερομηνία της ειδοποίησης ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία) αυτή που καθορίζεται στην
ειδοποίηση,

2) να δημοσιεύει την Ειδοποίηση Τερματισμού Συμμετοχής (κάνοντας αναφορά στην Παράγραφο 6.2) στην Ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ,

3) να αναστείλει το δικαίωμα που αναφέρεται στην Παράγραφο 6.2.2 στο παρόν Κεφάλαιο (έπειτα από προηγούμενη διαβούλευση ή έγκριση όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 6.2.1 στο παρόν Κεφάλαιο) που
αφορούν τον Παραβάτη, είτε γενικά ή σταδιακά, και είτε πλήρως ή μερικώς και για την περίοδο που ο ΔΣΜΚ το κρίνει απαραίτητο,

4) μετά από προηγηθείσα έγκριση της ΡΑΕΚ να απαιτήσει, όπου είναι εφαρμόσιμο, από τον Παραβάτη να Απενεργοποιήσει τους Σταθμούς Παραγωγής ή τις Συσκευές του (και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει ανεπιστρεπτί και χωρίς όρους να συμμορφωθεί σε αυτή την Απενεργοποίηση.

Ο ΔΣΜΚ, εκτιμώντας τη σχετική απειρία των Συμμετεχόντων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, είναι πρώτη φορά που υπέπεσαν στην συγκεκριμένη παράβαση, μετά από γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, αποφάσισε την ανάκληση της Ειδοποίησης Τερματισμού, υπό τον όρο οι Συμμετέχοντες να υποβάλλουν την απαιτούμενη Κάλυψη Εγγύησης στον ΔΣΜΚ εντός πέντε (5) ημερών, όπως και έγινε.

Ο ΔΣΜΚ τονίζει πως η γνώση των προνοιών των ΚΜΡ είναι ευθύνη των Συμμετεχόντων και ότι η συμμόρφωση των Συμμετεχόντων με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο συμβατικό πλαίσιο των ΚΜΡ είναι απολύτως απαραίτητη.

Τέλος, τονίζεται ότι, η προαναφερόμενη απόφαση ανάκλησης της ειδοποίησης τερματισμού δεν δημιουργεί προηγούμενο και δεν δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο τον ΔΣΜΚ για να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Λευκωσία, 9 Μαΐου 2023