Επιλογή Σελίδας

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΣΜΚ19-2023

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση γραφείων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του.

Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ενδιαφέρεται για υποβολή πρότασης, παρακαλώ όπως αυτή υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Για πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22277048 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 11:00 πμ.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει και τα σχετικά έντυπα πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
ΔΣΜΚ19-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων
ΔΣΜΚ19-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο)