Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, έχει αποφασιστεί όπως επαναληφθεί η 4η Ενημερωτική Παρουσίαση, την Τρίτη 16/11/2021.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μεταξύ των ωρών 12:00-13:00 με τις εγγραφές να γίνονται μεταξύ 11:30-12:00.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο «Παρουσίαση ΑΑΗ αρ.4» στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 15/11/2021. Στο μήνυμα να δηλώνεται μόνο ο Οργανισμός, όπου αυτό εφαρμόζει, και το όνομα του ενδιαφερομένου. Οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην παρουσίαση θα αποσταλούν, σε κάθε δηλωμένο ενδιαφερόμενο, με ηλεκτρονικό μήνυμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται πως για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και αποφυγής τεχνικών προβλημάτων ο ΔΣΜΚ θα μπορεί να δεχτεί μέχρι 5 συμμετοχές ανά οργανισμό/εταιρεία. Επίσης, ο μέγιστος αριθμός αποδεκτών συμμετοχών για παρακολούθηση έχει οριστεί στις 100.

Ενημερώνεστε επίσης πως ο ΔΣΜΚ θα αποδέχεται τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της εν λόγω παρουσίασης και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τις απαντήσει κατά την παρουσίαση ή/και γραπτώς εν ευθέτω χρόνω. Τέτοια ερωτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στον ΔΣΜΚ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο «Παρουσίαση ΑΑΗ αρ.4 – Ερωτήσεις» στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 15/11/2021.

Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2021,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου