Επιλογή Σελίδας

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι παρέχουν το ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία οι οποίοι προωθήθηκαν από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εγκρίθηκαν από τον Υπουργό στις 22 Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 79 εδάφιο 2 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμου ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την ΡΑΕΚ και τη γραπτή έγκριση των Κανόνων από τον Υπουργό δημοσιεύει τους Κανόνες.

Οι Κανόνες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου 2009. Οι Κανόνες παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν αντίγραφα των Κανόνων από το ΔΣΜ έναντι του ποσού των € 60,00 έκαστο. Η επίσημη έκδοση των Κανόνων είναι στην ελληνική.

Η έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς συμπίπτει και με το περαιτέρω άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου, στο 63% περίπου της συνολικής κατανάλωσης. Στους Κανόνες περιέχονται ειδικές διευκολύνσεις για ενθάρρυνση μικρών παραγωγών κάτω των 50MW.

Το Προσχέδιο των Κανόνων ετοιμάστηκε αρχικά από Ομάδα Συμβούλων που προσελήφθησαν από τη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας με συντονιστή το Συμβουλευτικό Οίκο Economic Consulting Associates και σε συνεργασία με τους: Norton Rose, NERA, LDK και Γραφείου Λέλλου Δημητριάδη μετά από εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπεβλήθη προσχέδιο στην Αγγλική το Νοέμβριο του 2002. Οι Κανόνες μεταφράστηκαν στην ελληνική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το τελικό κείμενο ήταν έτοιμο στην ελληνική το Δεκέμβριο του 2005.

Στο διάστημα που μεσολάβησε έγιναν διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς. Η ΡΑΕΚ εισηγήθηκε την αναθεώρηση του προσχεδίου με στόχο την απλούστευση αλλά και την εισαγωγή κινήτρων για μικρούς παραγωγούς κάτω των 50MW. Για το σκοπό αυτό ο ΔΣΜ ανέθεσε μέσα στο Μάιο του 2006 στο Συμβουλευτικό Οίκο ΙΡΑ Consultants την αναθεώρηση των Κανόνων. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις ετοιμάσθηκε η έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η περίοδος μεταξύ του 2003 μέχρι και σήμερα αναλώθηκε σε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους ώστε να υπάρξει κατάληξη σε ένα όσο το δυνατό περισσότερο αποδεκτό μοντέλο Αγοράς από όλους. Οι συζητήσεις που λάμβαναν χώρα απέδιδαν αφενός τον απαιτούμενο σεβασμό και στήριξη στις θέσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που αποτελεί το στυλοβάτη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, αλλά και αφετέρου, αναγνωρίζοντας απόλυτα τη δέσμευση του ΔΣΜ για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων. Οι ισορροπίες δεν ήταν εύκολες, γι’ αυτό και η ανταλλαγή απόψεων έχει μακρηγορήσει. Πιστεύεται όμως ότι ορθά δόθηκε έμφαση στην επίτευξη της πλέον δυνατής συναίνεσης πριν την εφαρμογή, αντί μιας αποτυχημένης βεβιασμένης αρχικής προσπάθειας.

Όποιο ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να ενταχθεί στη διαδικασία των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος) οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία ένταξης που περιγράφεται στην Παράγραφο 4.2 του Κεφαλαίου Α και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Τα Έντυπα για τη Σύμβαση Ένταξης καθώς και το ισχύον τέλος Αίτησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ.

Η έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού δίνεται εδώ.