Επιλογή Σελίδας

Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τίθεται σε ισχύ από την 10η Νοεμβρίου 2017. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.2 ισχύει μαζί με την Ενοποιημένη Έκδοση 4.0.0 και την Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.