Επιλογή Σελίδας

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2021.

Με την έναρξη της ισχύος του Ν.130(Ι)/2021 στις 7 Οκτωβρίου του 2021, οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 καταργούνται. O Νόμος εναρμονίζει την Κυπριακή Νομοθεσία με σειρά Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτητοποιεί το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και ορίζει ως Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρισμού τον ΔΣΜΚ.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται εδώ Κυπριακή Νομοθεσία | ΔΣΜΚ (tsoc.org.cy)