Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ εξέδωσε την Οδηγία ΟΔ-ΔΑ-04-2024, για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και τα σχετικά έντυπα τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ, σε αυτό τον σύνδεσμο.