Επιλογή Σελίδας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», παρατείνεται μέχρι τις 30/4/2018 (Ανακοίνωση ΥΕΕΒΤ για Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Σχέδιο ΑΠΕ_4_4_2018).

Ως εκ τούτου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από τον ΔΣΜΚ μέχρι τις 30/4/2018 και ώρα 14:00, για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής Σταθμών Παραγωγής, με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 8 MW, οι οποίοι να εμπίπτουν στις πρόνοιες του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Αναθεωρημένο Έντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ, στα Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στην οδό Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος Λευκωσία.

Συνημμένα


  1. Ανακοίνωση ΥΕΕΒΤ Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για Σχέδιο ΑΠΕ_4_4_2018
  2. Αναθεωρημένο Εντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ_ΑΠΡ. 2018