Επιλογή Σελίδας

Με βάση την ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, ο ΔΣΜΚ έχει ετοιμάσει και υποβάλει στη ΡΑΕΚ χρονοδιάγραμμα όλων των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ). Οι ενέργειες που αφορούν στην πλήρωση θέσεων του οργανογράμματος του ανεξάρτητου ΔΣΜΚ, με μεταφορά υφιστάμενου προσωπικού της ΑΗΚ και πρόσληψη νέου προσωπικού στον ΔΣΜΚ αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για τη διενέργεια της δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας η οποία θα οδηγήσει στην εμπορική λειτουργία της ΑΑΗ.

Σε συνεννόηση με τη ΡΑΕΚ και το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 • Η τελική παραλαβή των συστημάτων διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Market Management System – MMS) θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου 2024. Θα ακολουθήσει πιστοποίηση των συστημάτων με βάση τις πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού η οποία θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της ΑΑΗ.
 • Οι υπάλληλοι της ΑΗΚ οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στον ΔΣΜΚ θα κληθούν εντός Απριλίου 2024 να επιλέξουν κατά πόσο θα μεταφερθούν στον ΔΣΜΚ ως εργοδοτούμενοι του ΔΣΜΚ ή θα παραμείνουν στην ΑΗΚ. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να παραμείνουν υπάλληλοι της ΑΗΚ, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΔΣΜΚ για χρονικό διάστημα το οποίο προνοείται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο (Ν.130/2021).
 • Ο ΔΣΜΚ έχει προκηρύξει 37 κενές θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο 2024. Η πρόσληψη του νέου προσωπικού αναμένεται το φθινόπωρο 2024. Επιπρόσθετες θέσεις θα πληρωθούν ανάλογα με τις θέσεις που θα κενωθούν από το προσωπικό το οποίο θα επιλέξει την παραμονή του ως υπάλληλοι της ΑΗΚ, με στόχο τη συμπλήρωση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ.
 • Η προετοιμασία του ΔΣΜΚ, με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ 28/2022 για πιστοποίηση της συμμόρφωσης του με τις πρόνοιες του Άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), όσον αφορά στην ανεξαρτησία και αμεροληψία του, βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2024. Θα ακολουθήσει η υποβολή προγράμματος συμμόρφωσης προς τη ΡΑΕΚ.
 • Η ετοιμασία των Εγχειρίδιων τα οποία προβλέπονται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα εγχειρίδια προγραμματίζεται να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ προς έγκριση τον Ιούνιο 2024.
 • Η ετοιμασία της διαδικασίας ένταξης του Συμμετεχόντων βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και θα δημοσιευτεί μέχρι τον Μάιο 2024. Με στόχο τη συμμετοχή στην τρίτη δοκιμαστική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού όλων των Προμηθευτών οι οποίοι συμμετέχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού και την εκπροσώπηση όλων των μονάδων παραγωγής, συμβατικές και ΑΠΕ, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό σύστημα, θα διενεργηθεί προ-ένταξη των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ εντός του 2ου εξαμήνου 2024. Η προ-ένταξη των Συμμετεχόντων θα δώσει την ευκαιρία σε όλους του ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες ένταξης και τη συμμετοχή τους κατά την τρίτη δοκιμαστική λειτουργία της ΑΑΗ. Με την προ-ένταξη, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα καλύψουν τις πλείστες απαιτήσεις για πλήρη ένταξη ως Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Αγορά.
 • Η ένταξη Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΣΕ) ΑΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την εκπροσώπηση μονάδων ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 1 MW. Ο ΔΣΜΚ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους ΦΣΕ ΑΠΕ να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αδειοδότησης έγκαιρα και τους παραγωγούς ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 1 MW να επιλέξουν τον ΦΣΕ ΑΠΕ ο οποίος θα τους εκπροσωπεί.
 • Εντός του 2024 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ΑΑΗ. Οι πρώτες δύο ενημερωτικές ημερίδες θα καλύψουν τα θέματα της ενταξιακής διαδικασίας και των ΦΣΕ ΑΠΕ.
 • Οι προετοιμασίες για να καταστεί δυνατή η τρίτη και τελική δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ΑΑΗ προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Κατά την τρίτη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, θα ελεγχθούν όλα τα συστήματα διαχείρισης της ΑΑΗ σε ταυτόχρονη λειτουργία και θα εκτελεστούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Μέχρι την έναρξη της τρίτης και τελικής δοκιμαστικής λειτουργίας:

 • Θα συνεχίσει να παρέχεται πρόσβαση στο MMS για τους συμμετέχοντες με σκοπό τη ρύθμιση των συστημάτων τους και τη διεπαφής τους με το MMS
 • Θα διεξάγονται επιμέρους έλεγχοι και δοκιμές με τους συμμετέχοντες με σκοπό, μεταξύ άλλων, την επιβεβαίωση της ικανότητας εκτέλεσης εντολών κατανομής.
 • Θα διεξαχθούν έλεγχοι μετρητικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους αρμόδιους διαχειριστές (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ)

Προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ αποτελεί η επιτυχής έκβαση της δοκιμαστικής λειτουργίας.