Επιλογή Σελίδας

Η υποβολή αιτήσεων επανέρχεται στην αρχική διαδικασία όπου η παράδοση της αίτησης, γίνεται δια ζώσης, με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και των αντιγράφων τους σε έντυπη μορφή, κατόπιν διευθέτησης συναντήσεως με Λειτουργούς του ΔΣΜΚ (βλ Οδηγία ΔΑ/1/2021 παρ.3.4). Νοείται πως η αίτηση και τα συνημμένα της, (εκτός από τα έντυπα αντίγραφα) υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (βλ Οδηγία ΔΑ/1/2021 παρ.3.1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].