Επιλογή Σελίδας

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΣΜΚ11-2024

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση γραφείων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ενδιαφέρεται για υποβολή πρότασης, καλείται να μελετήσει τα έγγραφα πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό ΔΣΜΚ11-2024.

Για πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22277048 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί στο κιβώτιο προσφορών του ΔΣΜΚ, που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελίστριας 68, 2ος Όροφος, 2057 Στρόβολος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφείων από τον ΔΣΜΚ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει και τα σχετικά έντυπα πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
ΔΣΜΚ 11 2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο)