Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου ημερομηνίας 3/10/2017, γίνονται δεκτές αιτήσεις από τον ΔΣΜΚ από τις 16/10/2017 μέχρι τις 16/4/2018 και ώρα 14:00, για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής Σταθμών Παραγωγής, με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 8 MW, οι οποίοι να εμπίπτουν στις πρόνοιες του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στην οδό Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος Λευκωσία.

Συνημμένα


  1. Ανακοίνωση Σχεδίου
  2. Σχέδιο ΑΑΗ
  3. Παράρτημα 1
  4. Παράρτημα 2
  5. Eγγυτική ΑΑΗ (νεα 06/12/2017)
  6. Έντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ