Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι από την εκκαθάριση Δεκεμβρίου 2023 που θα διεκπεραιωθεί τον Ιανουάριο 2024 κι έπειτα, σε περίπτωση αναθεώρησης της Αρχικής Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης λόγω επικαιροποίησης των μετρητικών δεδομένων, δεν θα σας αποστέλλεται η αναθεωρημένη Αρχική Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης.

Οι οποιεσδήποτε διαφορές που πιθανόν να προκύψουν, λόγω υποβολής ενστάσεων κατά την προκαθορισμένη περίοδο, θα επιλύονται και τα ορθά αποτελέσματα θα παρουσιάζονται κατά την Τελική Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης.

Λευκωσία, 11/01/2024