Επιλογή Σελίδας

Η Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2012 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην υπ’ Αριθμό 4572 έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της 1ης Ιουνίου 2012.

Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 3.0.1 ισχύει μαζί με την Έκδοση 3.0.0.