Επιλογή Σελίδας

Η Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

Η νέα Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου 2016 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ισχύει μαζί με την Έκδοση 4.0.0.