Επιλογή Σελίδας

Με βάση τη Μεθοδολογία Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και σε συμμόρφωση με την Απόφαση 310/2022 της ΡΑΕΚ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ΥΕΜΠ στο πλαίσιο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο τρόπος διαχείρισης της εν λόγω Πολιτικής θα έχει ως εξής:

  1. Η ΑΗΚ Παραγωγή, στην οποία ανήκουν όλες οι συμβατικές μονάδες παραγωγής, θα συνάπτει διμερές συμβόλαιο με την ΑΗΚ Προμήθεια στο πλαίσιο της Προθεσμιακής Αγοράς (ΠΘΑ). Το εν λόγω συμβόλαιο θα αφορά σε συγκεκριμένες ποσότητες ενέργειας, σταθερές εντός της ημέρας και ίσες με 210 MW ή με οποιαδήποτε άλλη αναθεωρημένη υπόδειξη του ΔΣΜΚ σε σχέση με την ελάχιστη σταθερή παραγωγή, βάσει της εξέλιξης των χαρακτηριστικών του Συστήματος και σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.
  2. Μετά το κλείσιμο της ΠΘΑ, η ΑΗΚ Παραγωγή θα κατανέμει τις εν λόγω ποσότητες στις ΥΕΜΠ που θα επιλέξει, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Μεθοδολογίας (Παράγραφος 3), μέσω των Γνωστοποιήσεων Φυσικής Παράδοσης, ενώ η ΑΗΚ Προμήθεια θα δηλώνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας μέσω των Γνωστοποιήσεων Φυσικής Απορρόφησης. Νοείται ότι η Γνωστοποιήσεις Φυσικής Παράδοσης θα αφορούν τουλάχιστο τη Τεχνικά Ελάχιστη φόρτιση κάθε ΥΕΜΠ.
  3. Συνεπεία των ανωτέρω, η ΑΗΚ Παραγωγή και η ΑΗΚ Προμήθεια θα συμμετάσχουν στην Προ-Ημερήσια Αγορά (ΠΗΑ) βάσει της υπόλοιπης διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής και ζήτησης, αντιστοίχως, προς καθορισμό των τελικών Προγραμμάτων Αγοράς τους.
  4. Τέλος, βάσει των ισχυόντων ΚΑΗ, η Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού (ΔΟΠ) θα επιλύει το πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά Προγράμματα Αγοράς και τις προσφορές των Συμμετεχόντων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος του Συστήματος.