Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται, σε συνεργασία με το ΧΑΚ, παρουσίαση σχετικά με το Χρηματικό Διακανονισμό και τις Καλύψεις Εγγύησης στην ΑΑΗ, την Τετάρτη, 12/06/2024, 11:00-13:00. Η παρουσίαση αποτελεί την τρίτη μιας σειράς παρουσιάσεων, όπως περιλαμβάνεται στην Ανακοίνωση του Τμήματος Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ, με ημερομηνία 02/04/2024, σχετικά με τον Προγραμματισμό των Εργασιών για τη Λειτουργία της ΑΑΗ στην Κύπρο.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, μεταξύ των ωρών 11:00-13:00. Παρακαλείσθε όπως συνδεθείτε μεταξύ των ωρών 10:30-11:00 για σκοπούς εγγραφής και για να διασφαλιστεί ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης. Με το πέρας της παρουσίασης θα δοθεί η ευκαιρία υποβολής ερωτήσεων. Ο ΔΣΜΚ θα αποδέχεται τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της εν λόγω παρουσίασης μέσω της εφαρμογής και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να τις απαντήσει κατά την παρουσίαση ή/και γραπτώς εν ευθέτω χρόνω. Ερωτήματα μπορούν επίσης να αποστέλλονται εκ των προτέρων, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο «Παρουσίαση για Χρηματικό Διακανονισμό και Καλύψεις Εγγύησης στην ΑΑΗ – Ερωτήσεις», στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 10/06/2024.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να αποστείλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, αναφέροντας το όνομα του Οργανισμού τους, όπου αυτό εφαρμόζει, και το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερομένου για συμμετοχή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και με τίτλο «Παρουσίαση για Χρηματικό Διακανονισμό και Καλύψεις Εγγύησης στην ΑΑΗ» στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τις 10/06/2024. Σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού συνδέσμου Microsoft Teams, θα αποσταλούν σε κάθε δηλωμένο ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό μήνυμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται πως για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και αποφυγής τεχνικών προβλημάτων ο ΔΣΜΚ θα μπορεί να δεχτεί μέχρι 5 συμμετοχές ανά οργανισμό/εταιρεία.

Λευκωσία, 20 Μαΐου 2024,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου