Επιλογή Σελίδας

Ετήσιες Ποσοστιαίες Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς

Με βάση τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (έκδοση 2.0.0) οι «Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς ορίζονται ως οι απώλειες που προκαλούνται στο Σύστημα Μεταφοράς από τη ροή Ενέργειας στις γραμμές μεταφοράς Υψηλής Τάσης, στους μετασχηματιστές και σε άλλο εξοπλισμό».

Ο ΔΣΜΚ υπολογίζει τις Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω σε ετήσια βάση.

Έτος

Ετήσιες Ποσοστιαίες Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς

2010

1,76%

2011

1,73%

2012

1,59%

2013

1,84%

2014

1,82%

2015

1,84%

2016

1,84%

2017

1,44%

2018

1,35%