Επιλογή Σελίδας

Ετήσιο Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος

Το Ετήσιο Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος (ΕΠΕΕΙ – CRM) για κάθε έτος ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αμετάβλητης εγκατεστημένης ισχύος κατά τη θερινή περίοδο αιχμικής ζήτησης και της μέγιστης συνολικής παραγωγής που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Αμετάβλητη Εγκατεστημένη Ισχύς υπολογίζεται βάσει της Απόφασης 144/2017 της ΡΑΕΚ περί «Μεθοδολογίας Υπολογισμού για Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος», όπου λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακές μειώσεις των συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και η συνεισφορά των τεχνολογιών ΑΠΕ-Η.

Η Μέγιστη Συνολική Παραγωγή περιλαμβάνει την καταγραμμένη παραγωγή στο Σύστημα Μεταφοράς και την εκτίμηση της διεσπαρμένης παραγωγής στο Σύστημα Διανομής.

ΕΠΕΕΙ = ( ΑΕΙ – ΜΣΠ ) / ΜΣΠ

όπου,

ΕΠΕΕΙ:    Ετήσιο Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος (%)
ΑΕΙ:         Αμετάβλητη Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)
ΜΣΠ:      Μέγιστη Συνολική Παραγωγή (MW)

Το Ετήσιο Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος δίνεται στον Πίνακα.

Έτος Αμετάβλητη Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μέγιστη Συνολική Παραγωγή (MW) Ετήσιο Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος(%)
1999 697 621 12%
2000 825 688 20%
2001 950 689 38%
2002 950 775 23%
2003 953 776 23%
2004 953 821 16%
2005 945 856 10%
2006 1033 907 14%
2007 1074 1056 2%
2008 1114 1010 10%
2009 1265 1095 16%
2010 1385 1148 21%
2011 1498 1100 36%
2012 1189 1010 18%
2013 1448 840 72%
2014 1458 910 60%
2015 1470 1009 46%
2016 1475 1016 45%
2017 1484 1100 35%
2018 1493 1070 40%
2019 1499 1074 40%
2020

Σημειώσεις:
1.    Οι τιμές της περιόδου 2003-2010 περιλαμβάνουν τον Αυτοπαραγωγό “Τσιμενοπιοία Βασιλικού”.
2.    Οι τιμές της περιόδου 2012 περιλαμβάνουν τις Προσωρινές Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες έχουν ελεγχθεί στο βαθμό που απαιτεί ο ΔΣΜΚ για τις δικές του εσωτερικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, παρέχονται προς τρίτους με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητά τους και ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες.