Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Διακύμανσης Παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς – κατά έτος

Ημερήσια Διακύμανση Παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς (MW) για τα έτη 2000-2019, με άλλα συναφή στοιχεία σε μορφή MS-Excel.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες έχουν ελεγχθεί στο βαθμό που απαιτεί ο ΔΣΜΚ για τις δικές του εσωτερικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, παρέχονται προς τρίτους με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητά τους και ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες.