Επιλογή Σελίδας

Αναβαθμίσεις Συστήματος ΣΤΗΔΕ

Αναβάθμιση 2004

Το Μάρτιο του 2004, το ΣΤΗΔΕ αναβαθμίστηκε με την αντικατάσταση του σταθερού Μιμικού διαγράμματος με διάγραμμα που λειτουργεί με οθόνες προβολής και με την πρόσθεση του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού πρωτοκόλλου τηλεμετρίας και τηλελέγχου IEC 60870-5-101, για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων τηλετερματικών.

Ανάβάθμιση 2014

Το Σύστημα ΣΤΗΔΕ αναβαθμίστηκε εκ νέου στην τελευταία του έκδοση το 2014.  Το έργο αναβάθμισης ολοκληρώθηκε το Φθινόπωρο του 2014 και η τελική παραλαβή έγινε το Μάιο του 2015 μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου. Μετά την καταστροφή του Η/Σ Βασιλικού στις 11 Ιουλίου 2011 και λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε,  ήταν πολύ δύσκολο να εξευρεθεί το ποσό της τάξη του 1,3 εκ. Ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος. Ως εκ τούτου και καθώς η ανάγκη για αναβάθμιση είχε πλέον καταστεί επιτακτική, ακολουθήθηκε μια εντατική διαδικασία για εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε επίσημη υποβολή πρότασης το 2012 στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης η οποία έγινε δεκτή στις 6 Αυγούστου 2013 για συγχρηματοδότηση ποσού 1,35 εκ. ευρώ με ποσοστό 85%. Το έργο περιέλαβε τις ακόλουθες τρεις κύριες νομικές δεσμεύσεις και αντίστοιχες Δημόσιες Συμβάσεις:

  1. Αναβάθμιση του κεντρικού λογισμικού του συστήματος στην τελευταία έκδοση από την προμηθεύτρια εταιρεία του υφιστάμενου συστήματος
  2. Αγορά αναγκαίου ηλεκτρονικού πληροφορικής και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  3. Αντικατάσταση της ψηφιακής γιγαντοοθόνης στο Εθνικό Κέντρο Έλεγχου Ενέργειας

Στις 4 Απριλίου 2014, στα πλαίσια της δημοσιότητας που προνοείται από το πλαίσιο συγχρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας μια εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας. Πληροφορίες για την εκδήλωση δίνονται εδώ.