Επιλογή Σελίδας

Προκαταρκτικές Προβλέψεις Φορτίου και Παραγωγής ΑΠΕ

Βάσει της Παραγράφου 4.1.1.(4) του Κεφαλαίου 8 των ΚΑΗ, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ οι ακόλουθες πληροφορίες, πριν τις 09:00 τη μέρα πριν τη μέρα εμπορίας:

  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Ζήτησης
  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Έγχυσης ΑΠΕ
  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Απαιτήσεων Εφεδρειών Συστήματος (για ΕΣΣ, αΕΑΣ, ΧΕΑΣ)

 

Αρχεία πρόβλεψης