Επιλογή Σελίδας

Προκαταρκτικές Προβλέψεις για ΠΗΑ (Προημερήσια Αγορά)

Βάσει της Παραγράφου 4.1.1.(4) του Κεφαλαίου 8 των ΚΑΗ, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ οι ακόλουθες πληροφορίες, πριν τις 09:00 τη μέρα πριν τη μέρα εμπορίας:
  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Ζήτησης
  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Έγχυσης ΑΠΕ
  • Προκαταρκτική Πρόβλεψη Απαιτήσεων Εφεδρειών Συστήματος (για ΕΣΣ, αΕΑΣ, ΧΕΑΣ)
Αρχεία πρόβλεψης