Επιλογή Σελίδας

Προβλέψεις ΔΟΠ Φορτίου και Παραγωγής ΑΠΕ

Βάσει της Παραγράφου 4.1.1.(4) του Κεφαλαίου 8 των ΚΑΗ, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ οι ακόλουθες πληροφορίες, πριν τις 14:00 τη μέρα πριν τη μέρα εμπορίας:
  • Πρόβλεψη Ζήτησης
  • Πρόβλεψη Έγχυσης ΑΠΕ
  • Πρόβλεψη Απαιτήσεων Εφεδρειών Συστήματος (για ΕΣΣ, αΕΑΣ, ΧΕΑΣ)
Αρχεία πρόβλεψης