Επιλογή Σελίδας

Τρόπος Συμμετοχής Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) κατά τη διάρκεια της 2ης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Βάσει της Απόφασης της ΡΑΕΚ 310/2022, περιγράφεται παρακάτω ο τρόπος εφαρμογής της Πολιτικής ΥΕΜΠ κατά τη διάρκεια της 2ης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

  1. Η ΑΗΚ Παραγωγή, στην οποία ανήκουν όλες οι συμβατικές μονάδες παραγωγής, θα συνάπτει διμερές συμβόλαιο με την ΑΗΚ Προμήθεια στο πλαίσιο της Προθεσμιακής Αγοράς (ΠΘΑ). Το εν λόγω συμβόλαιο θα αφορά σε συγκεκριμένες ποσότητες ενέργειας, σταθερές εντός της ημέρας και ίσες με 210 MW, ή, με οποιαδήποτε άλλη αναθεωρημένη υπόδειξη του ΔΣΜΚ σε σχέση με την ελάχιστη σταθερή παραγωγή, βάσει της εξέλιξης των χαρακτηριστικών του Συστήματος και σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.
  2. Μετά το κλείσιμο της ΠΘΑ, η ΑΗΚ Παραγωγή θα κατανέμει τις εν λόγω ποσότητες στις μονάδες παραγωγής μέσω των Γνωστοποιήσεων Φυσικής Παράδοσης ενώ η ΑΗΚ Προμήθεια θα δηλώνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας μέσω των Γνωστοποιήσεων Φυσικής Απορρόφησης.
  3. Συνεπεία των ανωτέρω, η ΑΗΚ Παραγωγή και η ΑΗΚ Προμήθεια θα συμμετάσχουν στην Προ-Ημερήσια Αγορά (ΠΗΑ) βάσει της υπόλοιπης διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής και ζήτησης, αντιστοίχως, προς καθορισμό των τελικών Προγραμμάτων Αγοράς τους.
  4. Τέλος, βάσει των ισχυόντων ΚΑΗ, η Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού (ΔΟΠ) θα επιλύει το πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά Προγράμματα Αγοράς και τις προσφορές των Συμμετεχόντων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος του Συστήματος.

Στη βάση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων συμβατικών μονάδων παραγωγής του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου, όπως αυτά έχουν παραδοθεί και βρίσκονται στη διάθεση του ΔΣΜΚ, οι ανάγκες αδράνειας του Συστήματος καλύπτονται:

  1. με συνολικό ελάχιστο επίπεδο σταθερής συμβατικής παραγωγής ίσο με 210 MW,
  2. προερχόμενο από πέντε* (5) μονάδες παραγωγής εκ των ΑΤ/Σ ΗΣΒ, ΕΣΚ ΗΣΒ (σε λειτουργία 1+1 ή/και 2+1** ) και των ΑΤ/Σ ΗΣΔ, υπό την προϋπόθεση ότι:
    • τουλάχιστον δύο (2) μονάδες παραγωγής θα είναι ενταγμένες στον ΗΣΒ, και,
    • τουλάχιστον δύο (2) μονάδες παραγωγής θα είναι ενταγμένες στον ΗΣΔ.

* Σε περίπτωση που δεν είναι συγχρονισμένος ΑΤ/Σ ΗΣΒ, η απαίτηση μειώνεται στις τέσσερις (4) Μονάδες Παραγωγής, με ελάχιστο επίπεδο σταθερής παραγωγής 210 MW.
** Η διαμόρφωση της ΕΣΚ 2+1 θεωρείται πως αντιστοιχεί σε δύο (2) Μονάδες Παραγωγής

Η σχετική μελέτη βρίσκεται εδώ.