Επιλογή Σελίδας

Ιστορική Αναδρομή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), παρέχουν το ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και σκοπός τους είναι, (α) να διευκολύνουν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Νομοθεσία, (β) να ρυθμίζουν τα μέσα με τα οποία οι Συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές ενέργειας, (γ) να επιτρέπουν τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των πληρωμών σε σχέση με την ενέργεια και τις Επικουρικές Υπηρεσίες, και (δ) να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιούνται η εκκαθάριση και η τιμολόγηση.

Το προσχέδιο των Κανόνων ετοιμάστηκε αρχικά, από Ομάδα Συμβούλων που προσελήφθησαν από τη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας, με συντονιστή το Συμβουλευτικό Οίκο Economic Consulting Associates και σε συνεργασία με τους Norton Rose, NERA, LDK και το Γραφείο Λέλλου Δημητριάδη, και μετά από εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπεβλήθη προσχέδιο στην αγγλική γλώσσα τον Νοέμβριο του 2002 και ακολούθως μεταφράστηκε στην ελληνική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για απλούστευση των Κανόνων και την εισαγωγή κινήτρων για μικρούς Παραγωγούς κάτω των 50 MW, ο ΔΣΜΚ ανέθεσε τον Μάιο του 2006, στον συμβουλευτικό οίκο ΙΡΑ Consultants, την αναθεώρηση των Κανόνων. Ακολούθησαν διαβουλεύσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους, με στόχο να υπάρχει κατάληξη σε ένα, όσο το δυνατόν περισσότερο, καθολικά αποδεκτό μοντέλο Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Ακολούθως, οι Κανόνες προωθήθηκαν από την Συμβουλευτική Επιτροπή των Κανόνων Αγοράς στη ΡΑΕΚ και στο ΥΕΕΒΤ με αποτέλεσμα την γραπτή έγκριση της πρώτης έκδοσης των Κανόνων από τον Υπουργό, στις 22 Ιανουαρίου 2009. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 79 εδάφιο 2 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμων, δημοσίευσε τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.0.0, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού συνέπεσε με την περαιτέρω ελευθεροποίηση της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου, στο 63% περίπου της συνολικής κατανάλωσης.

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.0.0 (Ιανουάριος 2009)

Στις 12 Μαΐου 2015, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, εξέδωσε την περί του «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου», Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2015 και έδωσε εντολή προς τον ΔΣΜΚ για τη σύνταξη τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σε συνεργασία με τους συμβούλους της ECCO INTERNATIONAL, ετοίμασε προσχέδιο των αναθεωρημένων ΚΑΗ, το οποίο έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ζήτησε μέσω του ΥΕΕΒΤ, τεχνική βοήθεια από την Ομάδα Στήριξης της Κύπρου (Support Group for Cyprus), για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης και των συνεδριών της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κανόνων Αγοράς, η οποία με την σειρά της ανέθεσε την εν λόγω εργασία, στον συμβουλευτικό οίκο CORREGGIO CONSULTING.

Περισσότερα για την Δημόσια Διαβούλευση 01/2016 εδώ.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, υπέβαλε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης στη ΡΑΕΚ, στις 28 Απριλίου 2016 και ακολούθησε διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ και Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κανόνων Αγοράς, κατά την οποία υιοθετήθηκαν επιπλέον αλλαγές στους προτεινόμενους αναθεωρημένους ΚΑΗ. Ακολούθως, υπέβαλε για έγκριση προς τη ΡΑΕΚ, τους τελικούς προτεινόμενους αναθεωρημένους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 84/2017, αποφάσισε την έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.0, επιφυλάχθηκε όμως να αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο, την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων και εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου, θα τεθούν σε ισχύ.

Κατόπιν οδηγιών της ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του, τους νέους αναθεωρημένους και εγκεκριμένους Κανόνες, χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.

Εγκεκριμένοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 2.0.0 (Μάιος 2017)

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, όντας δυναμικού χαρακτήρα, αναθεωρούνται μετά από αίτημα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ο οποίος προβαίνει στις εκάστοτε Δημόσιες Διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ούτως ώστε να αναθεωρούνται και να εναρμονίζονται με τη σχετική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες.

Διαβουλεύσεις