Επιλογή Σελίδας

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 16 (δεκαέξι) αρχεία, ως ακολούθως:

  • Market Participant InterfacesV1_2.pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει σημειωμένες όλες τις αλλαγές μεταξύ πρώτης και δεύτερης έκδοσης (οι αλλαγές σημειώνονται και με μια γκρίζα κατακόρυφη γραμμή στα αριστερά της σελίδας),
  • Market Participant InterfacesV1_2_clean.docx, το οποίο περιλαμβάνει την τρέχουσα μορφή των αρχείων και των άλλων πληροφοριών,
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ.pdf (από v1.1 σε v1.2), το οποίο συμπεριλαμβάνει πίνακα με όλες τις αλλαγές που έχουν προκύψει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (έκδοση 1.1 – Φεβρουάριος 2022),
  • urn-entsoe-eu-local-extension-types.xsd, urn-entsoe-eu-wgedi-codelists.xsd και urn-entsoe-eu-wgedi-components.xsd, τα οποία περιέχουν κωδικούς και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τον έλεγχο των παραγόμενων xml αρχείων (η πιο πρόσφατη έκδοσή τους),
  • 8 (οκτώ) .xsd και 2 (δύο) .wsdl αρχεία τα οποία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το σύστημα (οι τρέχουσες εκδόσεις τους).

Στην έκδοση αυτή του «Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ» περιλαμβάνονται μικρής έκτασης αλλαγές η ανάγκη των οποίων έχει προκύψει κατά τη διάρκεια των Ελέγχων (Site Acceptance Tests) και της μέχρι τώρα Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Dry Runs) του συστήματος Διαχείρισης της ΑΑΗ (Site Acceptance Tests). Στο εξής θα ενημερώνουμε σχεδόν άμεσα για επιπρόσθετες αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων Ελέγχων ή/και της Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

Σε σχέση με τα .XSD και .WSDL αρχεία συστήνεται όπως στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται αυτά που θα μπορούν να κατεβαίνουν από το σύστημα όταν δοθεί η σχετική πρόσβαση .