Επιλογή Σελίδας

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 3 (τρία) αρχεία, ως ακολούθως:

  • Market Participant InterfacesV1_3.pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει σημειωμένες όλες τις αλλαγές μεταξύ τρίτης και τέταρτης έκδοσης (οι αλλαγές σημειώνονται και με γκρίζα κατακόρυφη γραμμή στα αριστερά της σελίδας),
  • Market Participant InterfacesV1_3_clean.docx, το οποίο περιλαμβάνει την τρέχουσα μορφή των αρχείων και του λοιπού περιεχομένου,
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ.pdf (από την έκδοση v1.2 στην έκδοση v1.3), το οποίο συμπεριλαμβάνει πίνακα με όλες τις αλλαγές που έχουν προκύψει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (έκδοση 1.2 – Ιούλιος 2022),

Στην έκδοση αυτή του «Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ» περιλαμβάνονται μικρής έκτασης αλλαγές η ανάγκη των οποίων έχει προκύψει κυρίως από τη Δεύτερη Δοκιμαστική Λειτουργία (Dry Run) και άλλων ελέγχων του συστήματος Διαχείρισης της ΑΑΗ του ΔΣΜΚ (MMS).